Aikido Demonstration of Shosenji Dojo on Noh stage in Tengawa Shrine, Nov 20, 2005

Aikido Demonstration of Shosenji Dojo on Noh stage in Tengawa Shrine, Nov 20, 2005

 

 Copyright Thomas & Aurora Strutz

Banner6b