Wild monkey in Minoh, Osaka, Apr 14, 2005

Wild monkey in Minoh, Osaka, Apr 14, 2005

 

 Copyright Thomas & Aurora Strutz

Banner6b