Samos Profitis Ilias Chapel in Kokkari, May 29, 2009, 36x48cm2

Samos Profitis Ilias Chapel in Kokkari, May 29, 2009, 36x48cm2

 

 Copyright Thomas & Aurora Strutz

Banner6b