Samos Profitis Ilias Chapel in Kokkari, May 29, 2005, 53x45cm2

Samos Profitis Ilias Chapel in Kokkari, May 29, 2005, 53x45cm2

 

 Copyright Thomas & Aurora Strutz

Banner6b