Osaka skyline from Minoh, Dec 3, 2005

Osaka skyline from Minoh, Dec 3, 2005

 

 Copyright Thomas & Aurora Strutz

Banner6b