Koizumi on election poster, Apr 14, 2003

Koizumi on election poster, Apr 14, 2003

 

 Copyright Thomas & Aurora Strutz

Banner6b