Autumn leaves behind temple lanterns, Saikouji, Minoh, Nov 21, 2005

Autumn leaves behind temple lanterns, Saikouji, Minoh, Nov 21, 2005

 

 Copyright Thomas & Aurora Strutz

Banner6b